Privaatsuseeskiri

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE KORD

1. Mis on isikuandmete töötlemise kord?
Käesolev isikuandmete töötlemise kord annab teavet selle kohta, kuidas AS Dotnuva Baltic töötleb teie isikuandmeid, mis on esitatud kas AS Dotnuva Balti kontoris või veebisaidil www.dotnuvabaltic.ee või e-posti, posti või telefoni teel jne.

2. Andmetöötleja andmed
Vastutav töötleja on AS Dotnuva Baltic, registrinumber 12019737, asukoht Savimäe 7, Vahi 60534, Tartu vald. Võite pöörduda meie andmekaitseametniku poole e-posti aadressil.

3. Mis on isikuandmed?
Isikuandmed on igasugune AS-i Dotnuva Baltic poolt andmesubjekti kohta kogutav teave, mida võib kasutada andmesubjekti tuvastamiseks. Isikuandmed hõlmavad igasugust teavet, sealhulgas andmesubjekti täisnime, perekonnanime, IP-aadressi jne.

4. Milliseid isikuandmeid ja miks me töötleme?
AS Dotnuva Baltic töötleb teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel.

4.1. Turundusteabe edastamiseks 
Kui olete nõustunud meie eesmärgiga pakkuda teavet meie toodete, ürituste või eripakkumiste kohta (olete tellinud uudiskirja või kinnitanud nõusolekut registreerumisel jms), töötleme järgmisi isikuandmeid: teie nimi, perekonnanimi, e-posti aadress ja telefoninumber. Neid andmeid kogutakse teie nõusoleku alusel ja neid säilitatakse 3 (kolm) aastat alates kuupäevast, kui andsite nõusoleku saada otseturundusteateid.
Kui olete meie klient (st olete ostnud meie kaupu (seemneid, väetisi) viimase 3 (kolme) aasta jooksul või põllutöömasinaid 5 (viie) aasta jooksul) ja te ei ole AS-i Dotnuva Baltic otseturundusteadete suhtes vastuväiteid esitanud, võime teile saata sõnumeid kaupade ja teenuste kohta, mis on sarnased nendega, mida olete ostnud või mida on teile meie õigustatud huvi alusel edastatud e-posti teel.
Teil on õigus otseturundusteadetest igal ajal keelduda, kui võtate meiega ühendust käesolevas isikuandmete töötlemise korras näidatud e-posti aadressil.

4.2. Kui külastate meie suhtlusmeedia saiti
Meie suhtlusmeedia saitide külastamise kohta meile edastatud teavet (sh teavitusi, nuppude „Meeldib“ ja „Jälgi“ kasutamist ning muud suhtlust) haldame koos suhtlusmeedia halduritega kui kaasvastutavad töötlejad.
Praegu on meil järgmine konto:
•  Facebook „Dotnuva Baltic Eesti“. Kui teil on küsimusi, kuidas teie isikuandmeid sellel suhtlusmeedia saidil töödeldakse, lugege palun selle isikuandmete töötlemise eeskirja aadressil https://www.facebook.com/privacy/explanation ja pöörduge otse teenusepakkuja poole.

4.3. Lepingute sõlmimine ja täitmine
AS Dotnuva Baltic töötleb klientide, tarnijate ja teenusepakkujate (juriidiliste isikute) töötajate isikuandmeid ning tarnijate ja teenusepakkujate (füüsiliste isikute) andmeid, et täita AS-i Dotnuva Baltic ja eespool nimetatud isikute vahel sõlmitud lepingut. Sellisel juhul töötleb AS Dotnuva Baltic järgmisi teile kuuluvaid isikuandmeid: nimi, perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, sõnumside sisu, kuupäev ja muud lepingu täitmisega seotud andmed.
Klientide andmete töötlemise aluseks on lepingu täitmine. AS-i Dotnuva Baltic teenusepakkujate või tarnijate töötajate andmete töötlemise aluseks on AS-i Dotnuva Baltic õigustatud huvi lepingut täita.
Selles punktis märgitud isikuandmeid töödeldakse seni, kuni leping kehtib. Kui lepingus on märgitud isikuandmed, säilitatakse neid 10 (kümme) aastat alates lepingu lõppemise kuupäevast.

4.4. Kui AS Dotnuva Baltic teostab videovalvet
AS Dotnuva Baltic teostab AS-i Dotnuva Baltic territooriumi videovalvet, tuginedes õigustatud huvile kaitsta isikuid ja vara varguste ja kahjustuste ning muude rikkumiste eest, koguda ja säilitada juhtumiga seotud tõendeid, uurida selliseid juhtumeid ja tagada rikkumiste tuvastatavus.
Videovalve teostamiseks töödeldakse järgmisi isikuandmeid: vaateväljas olevate objektide pildid, sealhulgas inimeste pildid, nende asukoht ja liikumine kaameratega kaetud aladel, kaasas olevad esemed, käitumine ja muu seotud teave (kuupäev ja kellaaeg). Neid andmeid säilitatakse 14 (neliteist) päeva.
Andmesubjekte teavitatakse hoiatussiltide abil kohtadest, kus teostatakse AS-i Dotnuva Baltic territooriumil videovalvet.

4.5. Meie veebisait ja kasutatavad küpsised
Kui külastate meie veebisaiti, võime teie seadmesse küpsiseid paigutada. Küpsised on väikesed, sageli krüptitud tekstifailid, mille paigutame teie nõusoleku alusel teie brauserisse või kõvakettale. Kasutame eri küpsiseid eri eesmärkidel, sest need aitavad meil teid teiste AS Dotnuva Baltic veebisaitide kasutajate seas tuvastada. See võimaldab meil muuta teie saidikülastuse kogemuse palju meeldivamaks ja seda täiustada.

Kasutame järgmisi küpsiseid:
a) hädavajalikud küpsised 
Need küpsised on meie veebisaidi toimimiseks hädavajalikud. Sellised küpsised töötlevad andmeid lepingu nõuetekohase täitmise alusel, kui külastate veebisaiti, samal ajal kui meie tagame külastuse ohutuse ja kvaliteedi. Hädavajalikud on näiteks küpsised, mis võimaldavad teil sisse logida, et pääseda meie veebisaidi turvalistele aladele, hoida veebipoes ostmise ajal oma tooteid ostukorvis ja kasutada elektroonilisi raamatupidamissüsteeme;

b) analüütilised ja/või toimivusküpsised
Need võimaldavad meil külastajaid ära tunda ja arvestada nende hulka ning näha, kuidas külastajad meie veebisaiti kasutades liiguvad. Tänu sellele saame parandada veebisaidi toimimist, näiteks tagada, et kasutajad leiavad otsitava hõlpsasti üles. Nende küpsiste abil kogutud andmeid töödeldakse teie nõusoleku alusel;

c) funktsiooniküpsised
Nende küpsiste abil meenutatakse teile veebisaidi taaskülastusel teie varasemaid valikuid, et pakkuda teie valitud funktsioone isikupärastatult ja täiustatult. Nende küpsiste abil kogutud andmeid töödeldakse teie nõusoleku alusel.


Üksikasjalik küpsiste loend

Küpsise nimi Andmetöötluse eesmärk / otstarve Loomise hetk Kehtivusaeg Küpsise iseloom Kasutatavad andmed

dc_gtm_UA-100462605-1 

Küpsis on mõeldud kasutaja käitumise statistika kogumiseks. Sirvimisandmed 1 minut Analüütiline

www.policies.google.com/privacy

_ga

Küpsis on mõeldud kasutaja käitumise statistika kogumiseks. Sirvimisandmed 2 aastat Analüütiline

_gid

Küpsis on mõeldud kasutaja käitumise statistika kogumiseks. See küpsis kogub ja värskendab teavet teie külastatavate veebilehtede kohta. 24 tundi pärast seansi lõppu Analüütiline

_fbp

Küpsis kogub teavet kasutaja käitumise kohta veebisaidil ja on kasutusel Lehele sisenemise ajal 30 päeva Reklaam- Unikaalne identifikaator

language

Keelevalik Valitud keelekood Kuni sirvimisseansi lõpuni Funktsionaalne Keel

AID

Küpsised, mida Google kasutab erinevate seadmete vahelise tegevuse seostamiseks, kui olete varem liitunud Google kontoga kasutades muud seadet. Lehele sisenemise ajal 30 päeva Reklaam- Unikaalne identifikaator

has_js

Küpsist kasutatakse selleks, et teha kindlaks, kas kasutaja brauseris on JavaScript sisse lülitatud. Lehele sisenemise ajal Kuni sirvimisseansi lõpuni Funktsionaalne OpenCart CMS

cookie-agreed

Kasutatakse tuvastamaks, kas kasutaja on klõpsanud küpsiste teatises nõusoleku nupul Lehele sisenemise ajal 1 aasta Funktsionaalne Kodeeritud number - 1.

                                      
5. Kuidas teie isikuandmeid töödeldakse?
Teie isikuandmeid töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega. Haldame teie isikuandmeid vastutustundlikult ja turvaliselt. Ettevõte kohustub isikuandmete töötlemise vahendeid määrates ja neid andmeid töödeldes rakendama asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kahjustamise, muutmise, kaotsimineku, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku tegevuse eest, ning võtma asjakohaseid meetmeid, mis võtavad arvesse teie isikuandmete töötlemisega seotud riske.

6. Kellele võime teie isikuandmeid avaldada?
Võime avaldada teie isikuandmeid oma töötajatele, agentidele ja andmetöötlejatele, kes osutavad meile teenuseid või teevad meile töid (st IT-teenuse pakkujatele, audiitoritele, juristidele, konsultantidele) ja töötlevad teie andmeid ettevõtte kui vastutava töötleja nimel, kui see on mõistlikult vajalik käesolevas isikuandmete töötlemise korras nimetatud eesmärkidel.
Andmetöötlejatel lubatakse teie isikuandmeid töödelda ainult meie juhiste alusel ja ainult vajalikul määral. Võtame kõik vajalikud meetmed tagamaks, et meie andmetöötlejad rakendavad asjakohaseid korralduslikke ja tehnilisi meetmeid, millega tagada teie isikuandmete turvalisus ja konfidentsiaalsus. Võime avalikustada teie andmeid ka Linas Agro kontsernis (AB Linas Agro, SIA Linas Agro, AB Linas Agro Group jne).

Teie andmeid võidakse edastada ka avalik-õiguslikele asutustele ning sellistele asutustele ja isikutele, kellele on seadusega antud teatud funktsioonid. Samuti võime avalikustada teie teavet järgmistel juhtudel: 

  • kui seda nõuab seadus;
  • meie õiguste ja huvide kaitsmiseks (sealhulgas juhul, kui teie isikuandmeid avalikustatakse teistele isikutele võlgade sissenõudmise eesmärgil);
  • ettevõtte mõne tegevuse või vara müümise kavatsuse korral palutakse meil avalikustada teie isikuandmed sellise tegevuse või vara võimalikule ostjatele;
  • kui ettevõtte mõni tegevus või vara on müüdud teistele isikutele.

Võime sõlmida kolmandate isikutega lepinguid, et pakkuda teile teenuseid meie nimel. See võib hõlmata maksete töötlemist, otsingumootorite installimist ja turundustegevust. Mõnel juhul võivad kolmandad isikud nõuda juurdepääsu osale või kõigile teie isikuandmetele. Sellised kolmandad isikud, kellel on juurdepääs teie isikuandmetele, on meie värvatud teenusepakkujad.
Käesolevas isikuandmete töötlemise korras sisalduvate vastuvõtjate nimekiri ja nende kategooriad võivad muutuda. Kui soovite, et teid sellisest muudatusest teavitataks, palun andke meile sellest teada käesolevas isikuandmete töötlemise korras näidatud e-posti aadressil, kirjutades: „Soovin, et mind teavitataks minu isikuandmete vastuvõtjate muudatustest“ ja märkides oma täisnime.

Me ei edasta teie isikuandmeid ühessegi kolmandasse riiki, välja arvatud käesolevas isikuandmete töötlemise korras määratud juhtudel. Olenevalt kolmandast riigist võib isikuandmete edastamise alus olla Euroopa Komisjoni otsus isikuandmete kaitse piisavuse kohta (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 45 lõige 3), töötajate nõusolek (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 49 lõike 1 punkt a) või lepingu täitmine (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 49 lõike 1 punktid b ja c).

7. Millised on teie õigused?
See punkt annab teavet teie õiguste kohta, mis on seotud teie isikuandmete töötlemisega AS-i Dotnuva Baltic poolt, ja selle kohta, kuidas selliseid õigusi kasutada. Kui soovite oma õiguste kohta lisateavet või soovite neid kasutada, võtke meiega ühendust käesolevas isikuandmete töötlemise korras näidatud e-posti aadressil.

7.1. Õigus pääseda juurde oma isikuandmetele
Selleks et saaksite aru, kuidas me teie isikuandmeid kasutame, ja vältimaks selles küsimuses ebakõla, võite igal ajal meiega ühendust võtta ja küsida, kas me töötleme teie isikuandmeid. Kui me teie isikuandmeid mingil viisil säilitame või kasutame, on teil õigus sellistele andmetele juurde pääseda. Sellise õiguse kasutamiseks saatke palun meile oma kirjalik taotlus käesolevas isikuandmete töötlemise korras näidatud e-posti aadressil. Teie taotluse rahuldamiseks võime paluda teil oma isikut kinnitada, mida peaksite tegema mõistlikult ja heauskselt.

7.2. Õigus nõusolek tagasi võtta
Olete andnud meile oma isikuandmete töötlemiseks sõnaselge nõusoleku, mille võite igal ajal tagasi võtta, saates meile e-kirja aadressil, mis on näidatud käesolevas isikuandmete töötlemise korras.

7.3. Lisaõigused
Allpool on esitatud teie lisaõigused kohta, mida võite kasutada järgmiselt:
(a) teil on õigus paluda meil parandada teie isikuandmete ebatäpsusi. Sel juhul võime paluda teil kinnitada parandatud teave;
(b) teil on õigus paluda meil teie isikuandmeid kustutada. Seda õigust võib rakendada isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 17 kirjeldatud juhtudel;
(c) teil on õigus paluda meil piirata teie isikuandmete töötlemist või hoiduda nende töötlemisest;
(d) teil on õigus andmete ülekantavusele, kui selliste andmete töötlemine toimub automatiseeritud viisil ja oleme sellised andmed hankinud teie nõusoleku alusel või lepingu täitmise eesmärgil. Kui otsustate seda õigust kasutada, edastame teie taotlusel teie esitatud andmete koopia;
(e) teil on õigus esitada isikuandmete töötlemise suhtes vastuväiteid isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 21 kohaselt.

7.4. Õigus nõuda lisateavet
Loodetavasti mõistate, et on väga raske arutada kõiki võimalikke viise, kuidas isikuandmeid võidakse koguda ja kasutada. Seetõttu püüame esitada võimalikult selget ja täielikku teavet ning kohustume ajakohastama käesolevat isikuandmete töötlemise korda, kui isikuandmete kasutamist muudetakse. Kui teil on isikuandmete kasutamisega seotud küsimusi, vastame neile hea meelega või edastame teile lisateavet, mida meil on lubatud avalikustada. Kui teil on konkreetseid küsimusi või te pole käesolevas isikuandmete töötlemise korras esitatud teabest aru saanud, võtke meiega ühendust.

8. Kuidas saate oma õigusi kasutada?
Oma õiguste tagamiseks võite meile esitada kirjalikult taotlusi, kaebusi või pretensioone kas saates e-kirja aadressil [email protected] või saates kirja aadressil Savimäe 7, Vahi, Tartu vald, 60534 Tartumaa.
Vastame teie taotlusele, kaebusele või nõudele kirjalikult seaduste kohaselt ja teeme kõik endast oleneva, et pakkuda teile teavet võimalikult lühikese aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 30 (kolmekümne) päeva jooksul pärast taotluse saamist.
Kui meil on pärast teie taotluse, kaebuse või nõude kättesaamist kahtlusi teie identiteedis, võime paluda teie isikut tõendavat dokumenti.
Kui me ei anna teile vajalikku teavet ja/või teil on kaebusi teie isikuandmete töötlemise kohta, võite pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) poole ja esitada kaebuse.

9. Vastutus
Te vastutate enda või oma laste kohta esitatud andmete konfidentsiaalsuse eest ja selle eest, et sellised andmed oleksid täpsed, õiged ja täielikud. Kui teie esitatud andmed muutuvad, peaksite meid kohe e­-posti teel teavitama. Seetõttu ei vastuta me kahjude eest, mis on põhjustatud sellest, et te ei ole esitanud õigeid ja täielikke isikuandmeid või teavitanud meid nendes andmetes tehtud muudatustest.

10. Kuidas me teavitame oma isikuandmete töötlemise korra muudatustest?
Me võime isikuandmete töötlemise korda igal ajal uuendada ja muuta. Selline ajakohastatud või muudetud isikuandmete töötlemise kord jõustub meie veebisaidil avaldamise kuupäeval. Peaksite aeg-ajalt kontrollima meie veebisaiti ja veenduma, et näete meie isikuandmete töötlemise korra uusimat versiooni.
Iga kord, kui meie isikuandmete töötlemise korda värskendatakse, teavitame teid kõigist muudatustest, mida peame oluliseks, postitades need veebisaidile. Võite vaadata allservas olevat värskenduskuupäeva, et teada saada, millal isikuandmete töötlemise korda viimati värskendati.
Käesolevat isikuandmete töötlemise korda värskendati viimati 2021.

Küsi nõu spetsialistilt?

  1. Valige lähim filiaal.
  2. Võtke ühendust halduriga või jätke oma kontaktid.
Dotnuva

dotnuvabaltic.ee veebisait kasutab nelja peamist tüüpi küpsiseid.

Sirvimist jätkates nõustute vajalike küpsistega. Võite nõustuda ka teiste küpsiste kasutamisega.

Üksikasjad küpsiste ja nende kasutamise kohta